Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van psychologische hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, en ook in 2020 blijft dit stelsel gehandhaafd. De gemeente waar het kind woont, regelt de bekostiging van de hulpverlening. Wij hebben contracten voor vergoede hulpverlening afgesloten met de volgende gemeenten: Arnhem, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg en Lingewaard.

Wij hebben in 2020 contracten met gemeenten om de volgende producten te leveren:

Jeugd- en Opvoedhulp: wanneer er sprake is van opvoedingsproblemen, (milde) klachten bij kind en jongere, of (lichte) stagnaties in de ontwikkeling. Samen met u (en evt. de jongere zelf) wordt bekeken hoelang de behandeling gaat plaatsvinden.

Generalistische Basis GGZ: bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij (een vermoeden van) een milde stoornis aanwezig is. Samen met u (en evt. de jongere zelf) wordt bekeken hoelang de behandeling gaat plaatsvinden.

Om in aanmerking te komen voor een van beide trajecten van vergoede zorg dient u: een verwijzing bij uw huisarts te vragen, of een verwijzing bij het jeugdteam/wijkteam van de betreffende gemeente waar het kind woont te vragen.

Zelf betalen

Uiteraard kunt u de hulp/zorg ook zelf bekostigen. Er is in dat geval geen verwijzing van de huisarts of wijkteam nodig. Er vindt dan ook geen uitwisseling van gegevens plaats met de huisarts.

Afzeggen van afspraken

Overeengekomen afspraken (consulten) kunnen kosteloos worden verplaatst indien dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak telefonisch of via e-mail wordt gemeld bij PIT psychologen. Voor afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, wordt een half consult in rekening gebracht. De kosten zijn geheel ten laste van de cliënt: deze kosten kunnen niet aan de gemeente worden gedeclareerd.