“Het is niet wat je doet voor je kinderen, maar wat je hen leert om zelf te doen wat hen succesvol maakt”.

Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder kan in zijn of haar leven periodes hebben waarbij je er niet zelf uitkomt. Professionele hulpverlening kan dan uitkomst bieden. Wij van PIT vinden het belangrijk om gedegen en goede zorg op maat te bieden. Om dit te bewerkstelligen maken wij gebruik van verschillende methodes van hulpverlening.

Oplossingsgerichte therapie

Dit is een vorm van hulpverlening die is gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar oplossingen in plaats van problemen. Het is een kortdurende en resultaatgerichte methode die zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen is toe te passen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) wordt gezien als een relatief nieuwe behandelvorm, maar de eerste onderzoeken naar de werking ervan gaan terug tot 1984. Met ACT leren kinderen: naar hun gedachten en gevoelens kijken; dat het leven soms echt niet leuk is en dat daar rotgevoelens en -gedachten bij horen; dat wie ze zijn, losstaat van dat wat ze over zichzelf denken en daardoor voelen. Ze leren omgaan met tegenslagen die het leven soms biedt. Tegelijkertijd gaan kinderen bepalen wat ze echt belangrijk vinden in het leven en gaan ze experimenteren met gedrag: uitproberen wat je leuk vindt en wat niet.

Integratieve kindertherapie

Deze vorm van hulpverlening is specifiek van toepassing op kinderen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigen autonomie van het kind, zodat het kind zich weer prettiger en meer ontspannen kan gaan voelen en gedragen. Het kind wordt hierbij uitgenodigd te vertellen of met behulp van spel te laten zien wat het zelf als probleem ervaart, en wat voor oplossingen hiervoor bedacht kunnen worden. Ook wordt het kind geholpen om zich beter bewust te worden van nieuwe mogelijkheden in gedrag of oplossingen voor het probleem. In deze behandelvorm wordt gebruik gemaakt van diverse kindgerichte werkvormen, o.a. spelmaterialen, creatieve middelen, drama, therapeutische verhalen en alles wat het kind zelf aanspreekt en inbrengt. De therapeut kijkt in de behandeling van het kind vanuit diverse invalshoeken en verklaringsmodellen.

Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van hulpverlening gaat over de manier van denken van de cliënt en zijn/ haar emoties hierbij. De cliënt leert meer realistische standpunten en positievere gedachten te ontwikkelen. Deze therapie is effectief bij veel psychische problemen, zoals angsten en depressie en het last hebben van hardnekkige en vastzittende overtuigingen.

Hulpverlening bij ouder-kind interacties

Bij problemen in de interactie en communicatie tussen ouder(s) en kind bieden wij gerichte activiteiten aan, met een speels en voor het kind plezierig karakter. Kinderen kunnen hierdoor meer vertrouwen leren ontwikkelen in de ouder(s), beter leren luisteren en de ouder(s) beter leren volgen. Ouders leren hierdoor beter hoe zij signalen van hun kind kunnen duiden en hoe zij op een gerichte wijze aandacht kunnen geven aan hun kind.

Rescripting

Dit is een kortdurende behandeltechniek waarbij belastende herinneringen bewerkt en veranderd kunnen worden. Hierdoor kunnen klachten als angsten, slaapstoornissen, afhankelijk gedrag en stemmingsproblemen verminderen. Deze methode is door het werken met beelden goed te gebruiken bij zowel kinderen als jongeren.

Rouwverwerking (bij bv overlijden of scheiding)

Bij heftige gebeurtenissen zoals het overlijden van een familielid of ouders die gaan scheiden, krijgen kinderen te maken met gevoelens van verdriet, angst, boosheid en onzekerheid. Wij bieden zowel ouders als kinderen hulp en ondersteuning. Kinderen kunnen zich door spel, gesprekken en gerichte interventies weer “beter in hun vel voelen” en ouders kunnen door gerichte adviezen een veilige basis blijven bieden aan hun kinderen.

Ouders die door onderlinge conflicten in veel strijd zijn verwikkelend, adviseren wij eerst een mediation-traject elders te volgen, alvorens hun kind aan te melden voor hulp.

Sociale vaardigheden (op maat)

Deze werkwijze bestaat uit het aanleren, oefenen en toepassen van diverse sociale vaardigheden, in een 1-op-1 situatie met de therapeut, geschikt voor kinderen en jongeren en eveneens toepasbaar bij diverse ontwikkelingsstoornissen. Er wordt hierbij nauw contact onderhouden met ouders en leerkrachten, om het leerproces naar de dagelijkse leefsituatie te bevorderen.

Psycho-educatie

Aan de hand van diverse materialen bieden wij mogelijkheden om kinderen en jongeren en hun omgeving meer inzicht te geven in hun wijze van denken, voelen en handelen, o.a te gebruiken bij de uitleg van ontwikkelingsstoornissen.